A Nemzeti Eszközkezelővel összefüggő információk

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjáról

Hatályos 2015. szeptember 1-jétől

Mi a program lényege?

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a súlyosan eladósodott, szociálisan rászorult hiteladóstól, illetve zálogkötelezettől megvásárolja a jelzáloggal terhelt, a jogszabályi feltételeknek megfelelő ingatlant. Ezzel egyidőben a Nemzeti Eszközkezelő a lakóingatlant a hiteladósnak vagy a zálogkötelezettnek határozatlan időre bérbe adja. A korábbi tulajdonosnak - a földhivatali tulajdonjog-bejegyzési kérelem iktatásától számított - 72 hónapon (6 év) belül a lehetősége van az ingatlan visszavásárlására.

Ki jogosult a Nemzeti Eszközkezelő programjára?

A jogosultsági feltételek egy része az Ön hitelére és a jelzáloggal terhelt ingatlanra vonatkozik. Jelen tájékoztatót Ön azért kapta, mert a hitelt nyújtó pénzügyi intézménynél nyilvántartott adatok szerint a jelzáloghitel-szerződése és az ingatlanra vonatkozó adatok alapján megfelelhet a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A jogosultsági feltételek egy másik része a hiteladós, illetve a zálogkötelezett szociális helyzetére vonatkozik. A szociális rászorultsági feltételek a következők:

 1. Ön (vagy Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) családi pótlékra jogosult ÉS

 1. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozój lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
 2. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy
 3. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 4. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) háztartásában olyan gyermeket nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 5. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

A fentiek szerint Ön abban az esetben válik jogosulttá a programban való részvételre, amennyiben Ön vagy az Ön hozzátartozója a közös háztartásukban családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek. A családi pótlékra való jogosultság mellett szükséges igazolni, hogy Ön vagy hozzátartozója a fenti támogatások valamelyikében részesül.

 1. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) saját jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék), özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat -, szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel.
 2. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) gyermeknevelési támogatásban részesül.
 3. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) ápolási díjban vagy időskorúak járadékában részesül.
 4. Ön (vagy az Önnel egy háztartásban elő hozzátartozója) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.

A fenti feltételek teljesülésének hiányában a Nemzeti Eszközkezelő a jelzáloggal terhelt ingatlant akkor is megvásárolhatja, ha az ingatlanban lakó hiteladós vagy zálogkötelezett háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg 71.250,- Ft). A jövedelmet a pénzügyi intézmény felé igazolni kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabály értelmében nem jogosít a NET-programban való részvételre az ideiglenes özvegyi nyugdíjban való részesülés.

A családi pótlékra való jogosultságról és a gyermeknevelési támogatásról a fővárosi és megyei kormányhivatal ad igazolást.

A jegyző vagy járási hivatal által megállapított ápolási díjról, az időskorúak járadékáról, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyről és az aktív korúak ellátásáról a járási hivatal adhat ki igazolást.

A lakásfenntartási támogatásról, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről a települési jegyző adhat ki Önnek igazolást.

Közfoglalkoztatási jogviszonya fennállást úgy tudja igazolni, ha a közfoglalkoztatási szerződésének közfoglalkoztató által hitelesített másolatát beszerezi a közfoglalkoztatótól.

Ha saját jogú nyugellátásban VAGY özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – VAGY szülői nyugdíjban VAGY megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, akkor Szándéknyilatkozatához mellékelnie kell az ellátást megállapító határozatot vagy az ellátás évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítést és postai úton történő kifizetés esetén az ellátás átvételét igazoló szelvényt vagy átutalással történő kifizetés esetén az ellátás jóváírását is igazoló bankszámlakivonatát.

A fentieken túl Ön, mint hiteladós lakcímkártyával igazolja, hogy

 • az állandó lakhelye a megvételre felajánlott ingatlan
 • a családi pótlékban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szintén a megvételre felajánlott ingatlan
 • mely személyek lakó- vagy tartózkodási helye a megvételre felajánlott lakóingatlan.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak akkor vásárolhatja meg a lakóingatlant, ha a jogszabályban foglalt feltételek teljesülnek és az adásvételhez a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény is hozzájárul. A jogszabályi feltételektől eltérni nem lehet.

Hogyan kezdődik az ügyintézés?

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény írásban tájékoztatja Önt arról, hogy a rendelkezésére álló információk szerint valószínűsíthető, hogy megfelel a jogszabályi feltételeknek.

A programba kerülést Ön a banki értesítéstől függetlenül is kezdeményezheti. Ezért ha Ön szeretne bekerülni a Nemzeti Eszközkezelő programjába, akkor keresse fel az Önnek hitelt nyújtó pénzügyi intézmény irodáját (több hitelező esetén a tulajdoni lapon első zálogjogi ranghelyen bejegyzett hitelező fiókját). Az irodában Önt előzetesen tájékoztatják arról, hogy a hitelszerződésre, valamint az ingatlanra vonatkozó feltételek teljesülnek–e vagy sem. A következő lépésben a jegyzőtől, a járási hivataltól, a közfoglalkoztatótól, a bankjától, illetve a Magyar Államkincstártól szerezze be az igazolásokat, illetve a megfelelő iratokat, és azokat kiállításuktól számított 30 napon belül vigye be a hitelt nyújtó pénzügyi intézményhez. Az irodában szándéknyilatkozat aláírásával kezdeményezheti azt, hogy a programba bekerüljön.

Előfordulhat az is, hogy nem a hitelt felvevő személy, hanem a zálogkötelezett tulajdonában van a jelzáloggal terhelt ingatlan. Olyan eset is adódhat, amikor valaki a hitelt nem egyedül, hanem adóstárssal közösen vette fel. Ezekben az esetekben a zálogkötelezett és az adóstárs hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy Ön a programban részt vehessen. Ilyenkor minden érintettnek meg kell jelennie a pénzügyi intézménynél és az ügyintézést együtt kell kezdeményezniük.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az összes feltétel teljesülése mellett is a Nemzeti Eszközkezelő csak akkor tudja megvásárolni az ingatlant, ha minden olyan pénzügyi intézmény, amely zálogjoggal rendelkezik a lakóingatlanon, az adásvételhez hozzájárulását adja.

Az alábbi címen Ön részletes, személyre szabott tájékoztatást kap az ügyintézés további menetéről.

PK Követeléskezelő Zrt.
1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1.
+36 (1) 466-45-69

Budapest, 2016. január 18.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Jelen dokumentum a tájékoztatást szolgálja, nem jelent kötelezettségvállalást sem a pénzügyi intézmény, sem a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részéről!

Dokumentumok