Elszámolási és forintosítási információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az alábbiakban a 2014. évi XXXVIII. és a 2014. évi XL. törvényekkel (továbbiakban: elszámolási törvények) érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat és a kapcsolódó nyomtatványokat találja.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az alábbi nyomtatványok alkalmazása nem kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben nem az alábbi nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.

Az elszámolással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken állunk az Ön rendelkezésére:

PK Követeléskezelő Zrt.
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1.
Telefonszám: +36 (1) 466-45-69
Fax: +36 (1) 209-91-65
Email: info@pk-rt.hu
Internet: http://pk-rt.hu

Társaságunk a fenti jogszabályoknak megfelelő elszámolást, az Ön által társaságunkhoz benyújtott kérelemre, - a törvényi rendelkezéseknek megfelelően – annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

1. Az elszámolási igény előterjesztésére szolgáló kérelem ajánlott mintája (igénybejelentő nyomtatvány)

 • letölthető honlapunkról ide kattintva,
 • papír alapon megtalálható társaságunk 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. szám alatti székhelyén, valamint
 • erre irányuló – elektronikus vagy postai úton érkezett igény esetén, annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Ügyfelünk részére.

Az igénybejelentő nyomtatvány - eredeti példányát személyesen vagy postai úton juttathatja el társaságunkhoz.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, annak ismeretében tudja elvégezni.

2. Társaságunk által kiállítandó igazolás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetén ügyfelünk kérésére abban az esetben számol el, amennyiben ügyfelünk igazolja, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő érvényesíti.

Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet a fenti elérhetőségek útján terjesztheti elő.

Az igazolást társaságunk személyesen előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul, egyéb esetben a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

Az igazolás ajánlott mintája

 • letölthető honlapunkról ide kattintva,
 • papír alapon megtalálható társaságunk 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. szám alatti székhelyén,
 • erre irányuló – elektronikus vagy postai úton érkezett igény esetén, annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Ügyfelünk részére.

3. Adatváltozás bejelentése

Amennyiben az Ön adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt bejelentheti a társaságunk által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy egyéb (postai, elektronikus úton) formában.

A nyomtatvány

 • letölthető honlapunkról ide kattintva,
 • papír alapon megtalálható társaságunk székhelyén, valamint
 • erre irányuló – elektronikus vagy postai úton érkezett igény esetén, annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Ügyfelünk részére.

4. Túlfizetés kifizetése

Amennyiben társaságunk elszámolása eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően vagy a bejelentett bankszámlaszámra utalja át, vagy társaságunk székhelyén készpénzben kifizeti, vagy az ügyfél kérelmére postai csekken fizeti meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a postai csekken történő kifizetést választják, úgy annak költségei ügyfelünket terhelik.

A kérelem

 • letölthető honlapunkról ide kattintva,
 • papír alapon megtalálható társaságunk székhelyén, valamint
 • erre irányuló – elektronikus vagy postai úton érkezett igény esetén, annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Ügyfelünk részére.

5. Elszámolás másolatának igénylése

Ha a fogyasztói kölcsönszerződést kötő pénzintézet bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett részére az elszámolást nem köteles megküldeni, az adós, a kezes vagy a zálogkötelezett kérheti, hogy részére az elszámolás másolatát küldje meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk csak a személyesen vagy postai úton benyújtott eredeti kérelem alapján jár el.

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez:

 • letölthető honlapunkról ide kattintva,
 • papír alapon megtalálható társaságunk székhelyén, valamint
 • erre irányuló – elektronikus vagy postai úton érkezett igény esetén, annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Ügyfelünk részére.

6. Elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, Panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Amennyiben Ön a társaságunk által készített elszámolást vitatja, vagy társaságunk az erre irányuló kérelme ellenére nem, vagy 30 napon túl számolt el Önnel, akkor panasszal élhet társaságunk felé.
Amennyiben az elszámolás tartalmával nem ért egyet, úgy kérjük, pontosan jelölje meg, mely résszel nem ért egyet.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a panasz előterjesztésére kizárólag írásban van lehetőség, és annak megválaszolására 30 nap áll társaságunk rendelkezésére.

Panaszát előterjesztheti:

 • postai úton, társaságunk 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. alatti címére,
 • személyesen társaságunk 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. alatti székhelyén,
 • faxon a 06 (1) 209-91-65 számra,
 • info@pk-rt.hu e-mail címre.

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt letöltheti honlapunkról ide kattintva, illetve az elérhető az 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. alatti székhelyén. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, társaságunk elszámolásának átvételét követő vagy az elszámolás elkészítésére nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül van lehetősége.

Ezen időtartam elteltét követően ügyfelünk abban az esetben terjeszthet elő panaszt, ha annak megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, az akadályoztatás tényét azonban igazolnia kell.

Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, úgy tekintendő, hogy ügyfelünk az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Társaságunk a panaszt, annak kézhezvételét követő 30 napon belül válaszolja meg, válaszában megküldi indokolással ellátott álláspontját, illetve a panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz ügyelünk jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó részletes tájékoztatót csatol.

7. Pénzügyi Békéltető Testület, valamint bíróság előtti eljárás

Ha az elszámolás címzettjeként szereplő fogyasztó (a továbbiakban: címzett) a pénzügyi intézménynek az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi intézménytől és szerinte annak elszámolási, illetve szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi intézmény érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt.

A kérelem benyújtásához alkalmazható nyomtatvány minta

 • elérhető 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. szám alatti székhelyünkön,
 • kérhető a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-1-489-9700; e-mail: pbt@mnb.hu),
 • letölthetők a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor ügyfelünk kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy

 • az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására; vagy
 • a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni; vagy
 • a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

A kérelemben be kell mutatni:

 • a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
 • annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
 • annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be.

Az eljárás ingyenes, de a felek saját költségeiket maguk viselik, az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült kérelmezői költségek megtérítésére nincs mód. A kérelmező magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását írásban folytatja le és 90 napon belül befejezi.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye.

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni.

Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél (az ügyfél vagy az elszámolást készítő pénzügyi intézmény) él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerős döntést nem hoz.

A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - zajlik.

8. Egyéb hasznos információk

 • Az elszámolás részleteiről bővebb tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján, továbbá az 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 3/1. szám alatti székhelyünkön kifüggesztett tájékoztatókon.
 • A nyomtatványokat elérheti az MNB hivatalos honlapján is.
 • Amennyiben kérelmét nem a társaságunk által közzétett nyomtatvány kitöltésével terjeszti elő, akkor azt abban az esetben áll módunkban befogadni, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:
  • Ön a kérelmet teljes egészében saját kezűleg írta és aláírta,
  • Ön a nem saját kezűleg írt kérelmet aláírta, és 2 tanú aláírásával hitelesítette az aláíró személyét.
 • Panaszkezelési szabályzatunkat ide kattintva ismerheti meg.
 • Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták elérése az MNB honlapjáról letölthető.

9. Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó törvények, rendeletek

 • 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
 • 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
 • 2014. évi LXXVII törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről
 • 2014. évi LXXVIII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
 • 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
 • 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról
 • 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
 • 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról