Fontos információk a koronavírus miatti fizetési moratóriumról

62/2020. (III. 24.) KORM. RENDELET
A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY NEMZETGAZDASÁGOT ÉRINTŐ HATÁSÁNAK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES AZONNALI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 47/2020. (III. 18.) KORM. RENDELET FIZETÉSI MORATÓRIUMRA VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A Kormány

 • az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
 • az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 • (1) Az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium hatályát.
 • (2) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti teljesítés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.
 • (3) Az R. 1. § (1) bekezdését a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.
 • (4) Az R. 8. §-ától eltérően az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapok is.
 • (5) Az R. 1. § (2) bekezdését a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is megfelelően kell alkalmazni.

2. §

 • (1) A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
 • (2) A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • (3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • (4) A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

3. §

 • A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül.

4. §

 • (1) Az R. 2. §-ában foglalt rendelkezéseket az R. hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Amennyiben e határidő nem kerül meghosszabbításra a teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.
 • (2) Az R. 2. §-a alkalmazásában az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.

5. §

 • Az R. 1. §-a szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

6. §

 • (1) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell.
 • (2) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.

7. §

 • (1) Az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősül a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is.
 • (2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, az R. 1. § (1) bekezdésében felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, az R. hatálybalépése után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

8. §

 • Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mely fogyasztói hitelekre vonatkozik a törlesztési moratórium?
Mi történik a hitelekkel a törlesztési moratórium alatt?
Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről

 

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatást ad Önöknek az esetlegesen beérkezett ügyfél panaszokra adott válaszunk el nem fogadása esetére:

Abban az esetben, ha az ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Belvárosi Pénzügyi Zrt. nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulni, illetve az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület, vagy a bíróság eljárását kezdeményezni.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

 • levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777
 • telefon: (06 40) 203-776
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület